Vejledning vedrørendene bebyggelse og afløb

H/F Hedehaverne

Bebyggelse:

Hvis du ønsker at opføre nogen form for bebyggelse på dit havelod her i Hedehaverne, skal du indsende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Dette gælder også såfremt du ændrer en åben terrasse til en lukket, eller at genopføre en bebyggelse på bestående sokkel/fundament. Du skal angive, hvad bebyggelsen skal anvendes til f.eks. Drivhus, terrasse, redskabsskur, beboelse etc. Reglerne der definerer, hvor meget og hvordan der må bygges er: Lokalplan Nr. 3 Hedehaverne i Asmild og Byggeregulativ 2018 (BR 2018)


Lokalplan Nr.3 for Hedehaverne i Asmild er vedtaget i 1978 og har været gældende uændret i hele haveforeningens levetid. Den foreskriver at der i alt må opføres 30 M2 bebyggelse. Bebyggelse defineres som alle bygningskonstruktioner med fast monteret tag. Herunder udestuer, overdækkede terrasser, redskabsskure, carporte etc. Drivhuse medregnes ikke i det bebyggede areal, men må maksimalt udgøre 15 M2.


BR 2018 er primært relevant i forhold til bebyggelsens placering på haveloddet og begrænsningerne har til formål at forebygge brandspredning. BR 2018 foreskriver at al beboelses bebyggelse, skal opføres med en afstand på 2,5 meter til skel. I dette område må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, foruden et udhæng på maksimalt 50 cm inklusiv tagrende. Således sikres der en afstand på minimum 5 meter mellem beboelses bebyggelser. Disse regler har ændret sig over tid, hvilket forklarer, at der er opført beboelses bebyggelse tættere på skel end 2,5 meter i Hedehaverne. Disse lovligt opførte bygninger er ikke blevet ulovlige, ved de nye reglers indførelse. Derfor kan der i enkelte tilfælde blive krævet, at ny opførelser skal have en bygningslinje der har en større afstand til skel end 2,5 meter, for at sikre de minimale 5 meters afstand mellem beboelses bebyggelser. Bestyrelsen vil ad åre sikre, at alle tilpasser sig de gældende regler, ved ikke at tillade genopførelse af beboelses bebyggelse inden for de 2,5 meters afstand til skel. For visse små huse kan afstanden til skel reduceres til en meter.


Vil du bygge på dit havelod, uanset hvilken art eller omfang bebyggelsen har, retter du henvendelse til bestyrelsen og aftaler en besigtigelse. Hvor repræsentanter fra bestyrelsen sammen med ansøgeren vurderer projektet. Herefter indsender du en ansøgning til bestyrelsen, vedlagt en plantegning i forholdet 1:100 der angiver: Bebyggelsens beliggenhed på haveloddet, areal, mål, afstand til skel samt maksimale højde over terræn, som maksimalt må være 4 meter. Et byggeprojekt må ikke påbegyndes, før der er udstedt skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.
 Afløb:

Såfremt du har eller ønsker at etablere afløb på din havelod, skal alt spildevand ledes til en samletank, uanset hvilken type spildevand der er tale om. Du skal ansøge om tilladelse til etablering af tanken via Viborg kommunes hjemmeside, og anlægget skal godkendes af autoriseret kloakmester. Etablering af anlægget må ikke påbegyndes før Viborg Kommune og Hedehavernes bestyrelse har godkendt projektet.

Der er mulighed for at flere kolonister går sammen om et anlæg, for at nedbringe anlægs- og driftsudgifterne. Anlæg skal etableres inden for et eller flere havelodder. Veje, stier eller fællesområder må ikke tages i anvendelse. Anlægget skal være påmonteret et fungerende aktivt kulfilter, for at eliminere lugtgener.

Havlods lejeren/lejerne er ansvarlige for at anlægget opfylder de til enhver tid gældende krav og regler. Ligeledes er de økonomisk ansvarlige for de skader, anlægsarbejdet eventuelt måtte påføre nedgravede kabler, vandrør osv..

 

                                                                                       H/F Hedehaverne, januar 2020

Nordre Ringvej 1 - 8800 Viborg - © Haveforeningen Hedehaverne